تازه نوشته ام داغ بخوانید

جاده نفرت

جاده نفرت به کدام چراغ کورمی‌توان امید داشتآنهم وقتیردِ پای خیسِ غمبر خیابان بن بستشنقش بسته است چگونه می‌شودتا دیرتر از دور خودت را ببینیو منتظر، چشم به راه

من و تو

من و تو به تو که فکر می‌کنموجودم می‌شود لبریز از زندگیدشتی از گل می‌شوم پر از رقص شاپرکهاو خورشید سیاهِ نقاشی‌هایم دوباره طلایی می‌ شود به تو که

نمره انسانیت چند؟

این مطلبِ مربوط به چند سال قبل، به چشمم خورد: وزیر نیروی ژاپن بابت قطعی 20 دقیقه‌ای برق 20 دقیقه تعظیم عذرخواهی کرد. چه حرکت بزرگی این یعنی: شرافتاحترام

کلمه بازی 23

کلمات: شمعغروبآوازپنجره 🌿🌿🌿 غروب پنجره خانه قلبم مدتهاست قابی از غروب بی طلوع است. به دنبال نور و امید دست به دامن شمعی می‌شوم.تا برایش بگویم و او برایم

کلمه بازی 22

کلمات تصادفی پیشنهادی دوستم: مماشاتچمباتمهمناقشه‌برانگیزتلنگرتعللمعطلبی شائبهتناسخ وداها 🌿🌿🌿 تناسخ وداها چمباتمه زده، چشمانش را روی گلها و درختان باغچه می‌غلتاند.نه می‌دید و نه‌ می‌شنید.درگیر موضوعات مناقشه برانگیزِ خواب، زندگی‌های

هوای ابری

هوای ابری هوا که ابری می‌شود، دلم آفتابی می‌شود به شوق دیدن‌ باران هوا که ابری می‌شود کتری دلم غُل‌غُل می‌کند برای دم کردن یک فنجان شعرِ پر باران

بودن یا نبودن

بودن یا نبودن آه اگر فقط همین یک هنر را داشتیم دیگر غمی نداشتیم.اینکه نگاهمان را در ترشحات فکر نمی‌آغشتیم لبخندی در صندوقچه دل قایم نمی‌کردیم برای روز مباداگاه

بایدها و نبایدهایی برای نوشتن

بایدها و نبایدهایی برای نوشتن خواستم از دردهایش بنویسماز دل ریش شده‌اشاز ایثار و فداکاریهایشاز گاههای طاقت فرسایی که دوست داشت بلند جیغ بزند و بعد گوله گوله اشک

کلمه بازی 21

کلمات تصادفی انتخابی دوستم لیلا: فربهکلافهاسقاطیخصمانهفرسودههچللُمبَرمی‌کاویدکفلشعرشهطمانینهاغواکنندهدمرزمخت 🌿🌿🌿 رضا کلافه بود.کَفَلهایش آنقدر درد و کوفتگی داشت که نمی‌توانست خودش را پهلو به پهلو کند. شبیه ماشین اسقاطی فرسوده‌ای بود که

وقتی برای نوشتن

وقتی برای نوشتن مدتی است که کارها به هم‌پیچیده‌اند و دست بی‌قرار نوشتن از قلم و کاغذ دور افتاده، اگر چه نگاه پر حسرتش همچنان روی کاغذ و قلمها